În cadrul acțiunilor de control, inspectorii de muncă au dreptul de a solicita o serie de documente cu caracter general, precum și documente relevante în domeniul S.S.M. Pregătirea lor presupune cunoașterea aprofundată a legislației și procedurilor de lucru, astfel încât să corespundă cerințelor și să nu fie aplicate sancțiuni. Documentele care pot fi solicitate la control sunt:

 •  Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului cu anexele aferente;
 • Autorizația de funcționare din punct de vedere al protecției muncii;
 • Decizii interne pentru: personalul cu atributii în domeniul S.S.M.;  conducătorii locurilor de muncă; personalul cu responsabilități speciale (ex : manipulare –depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalații aer comprimat);
 • Documentele Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă (decizia de înființare, raportul anual al conducătorului unității în CSSM cu privire la situația securității și sănătății în muncă, raportul medicului care asigură supravegherea stării de sănătate a salariaților, planul anual de măsuri în domeniul SSM și fondul de cheltuieli necesare);
 • Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă;
 • Dosarul medical individual;
 • Fișa de aptitudini;
 • Înscrierea în fișa de aptitudini „ Apt pentru lucru la înălțime”
 • Foaia de parcurs;
 • Raport de ședință cu tema siguranța circulației;
 • Notă de comandă pentru reparații;
 • Programe de instruire, testare pe meserii sau activități;
 • Măsuri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare, intervenție, evacuare și prim-ajutor;
 • Tematici de instruire;
 • Diploma de absolvire a cursurilor de protecția muncii;
 • Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunoștințelor în procesul de instruire;
 • Fișele individuale de instructaj de protecția muncii;
 • Procese-verbale care să ateste modul de efectuare a instructajului periodic;
 • Foaie de prezență;
 • Normativ intern de acordare a echipamentului individual de protecție (EIP) și de lucru (EIL), corespunzător riscurilor activității;
 • Certificate de conformitate pentru EIP si EIL;
 • Fișe de magazie prntru dotare cu EIP;
 • Documente care să ateste că echipamentele tehnice utilizate în cadrul unității sunt certificate de organele competente, potrivit legii;
 • Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici ai instalațiilor în funcțiune;
 • Contractul colectiv de muncă întocmit la nivelul unității (clauzele referitoare la protecția muncii, munca în schimburi și intensitatea acesteia)
 • Regulamentul de Organizare si Funcționare și Regulamentul de Ordine Interioară;
 • Măsuri tehnice și/sau organizatorice luate pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere directă și indirectă;
 • Buletine de verificări PRAM;
 • Determinările de noxe, în cazul unităților cu tehnologii care degajă noxe chimice (în vederea stabilirii măsurilor specifice de protecția muncii);
 • Determinarea limitelor de zgomot la locurile de muncă (dacă sunt sub cele maxim admise pentru protecția neuropsihică și psihosenzorială a executanților);
 • Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecție a muncii, corespunzător condițiilor în care se desfășoară activitatea la locurile de muncă;
 • Autorizarea din punctul de vedere al protecției muncii pentru salariații care exercită meserii ce trebuie autorizate (electrician, sudor ISCIR, liftier etc);
 • Evidența locurilor de muncă cu condiții deosebite: vătămătoare, grele și periculoase;
 • Certificate medicale cu diagnostic „ accident”;
 • Implementarea noilor prescripții minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate în muncă;
 • Documentul privind protecția la explozie și evaluarea riscurilor de explozie;
 • Buletine de verificare metrologică a AMC-rilor din dotare;
 • Verificările ISCIR;
 • Fișa postului;
 • Permisul de lucru cu foc;
 • Permis gass free, în situațiile de lucrări în spații închise, unde există pericol de explozie;
 • Autorizație de lucru in zone speciale;
 • Proiect de zonare si clasificarea ariilor periculoase;
 • Plan tehnic de exploatare;
 • Registrul cu orele de funcționare a echipamentelor tehnice ( ex. compresoare);
 • Programul de revizii și reparații a echipamentelor tehnice din dotare;
 • Plan de evacuare în caz de urgență;
 • Registre de evidență a accidentaților în muncă;
 • Registre de evidență a accidentelor ușoare;
 • Registre de evidență a incidentelor periculoase;
 • Registre de evidență a îmbolnăvirilor profesionale;
 • Raportare semestrială a accidentelor de muncă;
 • Registrul de serviciu la bordul navelor;
 • Registrul pentru substanțe toxice;
 • Registrul de evidență a materialelor explozive;
 • Formular comandă și îndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explosive;
 • Cartea tehnică a utilajului;
 • Instrucțiuni de lucru;
 • Proces – verbal de punere în funcțiune a schelei;
 • Convențiile de lucru;
 • Măsurile preventive și metodele de lucru stabilite de angajator;
 • Proces-verbal de control propriu din punct de veder al protecției muncii;
 • Materiale necesare informării și educării angajaților;
 • Fișele tehnice de securitate pentru substanțe toxice;
 • Contractele de lucrări;
 • Modul de acordare a materialelor igienico-sanitare;
 • Fișa de expunere la riscuri profesionale;
 • Evidența nominală a angajaților cu dizabilități și a celor cu vârsta sub 18 ani;
 • Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM;
 • Registrul unic de control.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *